а/с 316, м. Львів, 79000

+380 32 225 76 82

office@epl.org.ua

Онлайн консультація з підготовки запитів та звернень

МБО «Екологія-Право-Людина» пропонує до вашої уваги онлайн-інструмент для підготовки запитів на доступ до публічної інформації та звернень громадян. Обравши запропоновані відповіді й заповнивши форму, ви отримаєте готовий запит чи звернення, оформлене відповідно до всіх вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» чи Закону України «Про звернення громадян».

Вкажіть повну назву підприємства, установи, організації, до якої ви звертаєтеся, а також її поштову чи електронну адресу (Переконайтеся, що ви знаєте чинну повну назву та адресу адресата. Це, зокрема, можна зробити через офіційну веб-сторінку адресата у мережі Інтернет).

Будь ласка заповніть дане поле!

Яка ваша мета: отримати інформацію / документ, чи вчинення за вашим зверненням певних дій? (правові режими запиту на доступ до публічної інформації та звернення громадян визначаються різними законами та/й мають суттєві відмінності, тому важливо правильно визначитися з метою)

отримання інформації чи документу (згідно з ЗУ «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні).

вчинення дії (згідно з ЗУ «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб, відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення).

Ви хочете звернутися до суб’єкта владних повноважень чи до приватного суб’єкта? (І ЗУ «Про доступ до публічної інформації», і ЗУ «Про звернення громадян» наділяють громадян правом писати і до суб’єктів владних повноважень, і, в деяких випадках, до приватних суб’єктів. Тим не менше, коло питань, із якими можна ефективно писати приватним суб’єктам, є значно вужчим. До прикладу, суб'єкти господарювання прирівнюються до розпорядників інформації, зобов'язаних надавати за запитами інформацію, зокрема, коли вони володіють інформацією про стан довкілля, інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту.)

суб'єкт владних повноважень (органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції, відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання);

приватний суб'єкт (лікарня, дослідний інститут, навчальний заклад, підприємство, ЗМІ і т. д.)

Будь ласка виберіть один із пунктів, які представлені вище!

Яка природа приватного суб’єкта, до якого ви звертаєтеся? ((Закон виокремлює чотири категорії приватних суб’єктів, що прирівнюються до розпорядників публічної інформації, зобов’язаних надавати відповідь на запити. Оберіть одну з них. Зверніть увагу, що приватні суб’єкти зобов’язані надавати лише вказані в законі види інформації, а не всю інформацію, що знаходиться у їх володінні, як зобов’язані суб’єкти владних повноважень).

юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

4 суб'єкти господарювання, які володіють:

  • 1) інформацією про стан довкілля;
  • 2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;
  • 3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;
  • 4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
Будь ласка виберіть один із пунктів, які представлені вище!

Чи є інформація, яку Ви запитуєте екологічною? (Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) – це будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про:

  • стан навколишнього природного середовища чи його об'єктів – землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та рівні їх забруднення;
  • біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи генетично видозмінені організми та їх взаємодію із об'єктами навколишнього природного середовища;
  • джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, радіацію), які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей;
  • загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об'єкти та здоров'я людей; екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому числі адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища;
  • екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому числі адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища;
  • витрати, пов'язані зі здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля).

Так

Ні

Будь ласка виберіть один із пунктів, які представлені вище!

Який документ чи інформацію Ви хочете отримати? (У запиті необхідно зазначити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо вам це відомо. Чим точніше ви опишете запитувану інформацію / документ, тим більше шансів отримати повну й точну інформацію у відповідь ви маєте).

Будь ласка заповніть дане поле!

Чи ваш запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян? (в такому разі ви маєте право на отримання інформації у скорочені строки – протягом 48 годин).

Так

Ні

Будь ласка виберіть один із пунктів, які представлені вище!

Викладіть суть звернення (суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги) Памятайте, що під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Будь ласка заповніть дане поле!

Ви хочете бути присутнім при розгляді вашого звернення? (Відповідно до закону ви маєте право бути присутнім при розгляді вашої заяви чи скарги. Для реалізації цього права про таке бажання необхідно вказати у зверненні. Також варто зазначити номер телефону у відповіді на запитання про ваші контактні дані).

Так

Ні

Будь ласка виберіть один із пунктів, які представлені вище!

Введіть своє повне прізвище, ім’я, по батькові (анонімні запити та звернення не розглядаються).

Будь ласка заповніть дане поле!

Введіть ваші контактні дані (поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є).

Будь ласка заповніть дане поле!

Введіть адресу, на яку хочете отримати відповідь (якщо ви хочете отримати відповідь на вашу офіційну адресу, зазначте ті ж дані, що й у відповіді на запитання про контактні дані, якщо на іншу – введіть таку іншу адресу).

Будь ласка заповніть дане поле!

Дата (Ви можете обрати поточну чи іншу дату)

Будь ласка виберіть дату